Vedtekter

For «THE INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS’ SOCIETY – NORWAY» (IPMS Norge)
Vedtatt på årsmøtet den 22. Mai 2016

§ 1 NAVN
§ 1.1 Foreningens fulle navn er The International Plastic Modellers’ Society – Norway.
Kortversjoner av navnet som kan brukes er IPMS Norge og IPMS Norway.
§ 2 FORMÅL
§ 2.1 IPMS Norge er en ideell, almennyttig og politisk uavhengig forening som skal ha til formål å samle modellbyggere i Norge. Med modeller menes i denne sammenheng statiske modeller, det være seg modeller av reelle forbilder eller fantasi. IPMS Norge skal videre:
· Virke for utbredelse av modellbygging som fritidssyssel blant personer i alle aldersgrupper og av begge kjønn.
· Gi støtte og service til medlemmene i tekniske spørsmål.
· Støtte og oppmuntre til kildeforskning om modellenes forbilder.
· Støtte og oppmuntre til kontakt med IPMS-foreninger og medlemmer i andre land.
· Stå for utgivelsen av medlemsbladet Limtuben.
· Gi støtte til styrene i lokalavdelinger, særinteressegrupper og tilsluttede foreninger.
· Arrangere sammenkomster beregnet for medlemmer fra hele landet, deriblant en årlig modellkonkurranse.
§ 2.2 Foreningen er dannet i overensstemmelse med prinsippene til moderorganisasjonen IPMS (UK), men er forøvrig en selvstendig og uavhengig forening.
§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3.1 Foreningen er åpen for alle som er interessert i bygging av statiske modeller.
§ 3.2 Foreningen har to medlems kategorier; juniormedlemskap og seniormedlemskap.
Seniormedlemskap gjelder fra det året man fyller 17 år.
§ 3.3 Medlemskap trer i kraft for det kalenderår kontingent er betalt.
Medlemmer vil få til sendt de blader som er kommet ut tidligere i kalenderåret.
§ 3.4 Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent vil bli strøket som medlem.
§ 3.5 Personer kan ekskluderes fra medlemskap i IPMS Norge (jfr. § 16).
§ 3.6 Styret kan utnevne til æresmedlem personer som:· Har utført en betydelig arbeidsmengde for IPMS Norge over mange år.
· Har utmerket seg for utbredelse av modellbygging som fritidssyssel i Norge.
· Eller av annen grunn de mener kvalifiserer for æresmedlemskap.
§ 3.7 Æresmedlemskap er livsvarig, dog gjelder de samme regler for eksklusjon som for regulære medlemmer.
§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
§ 4.1 Styret fastsetter medlemskontingent for det kommende året.
§ 4.2 Betalt medlemskontingent skal ikke betales tilbake.
§ 4.3 Følgende fritak fra å betale kontingent gjelder:· Styrets medlemmer er fritatt for det år de innehar styreverv ved betalingsfristens utløp.
· Styret kan innvilge fritak for medlemmer som yter en betydelig arbeidsinnsats for foreningen.
· Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.
§ 5 ÅRSMØTE
§ 5.1 Ordinært Årsmøte skal holdes i forbindelse med den årlige landsutstillingen «SKALA». 
§ 5.2 Ekstraordinært Årsmøte kan holdes etter styrebeslutning eller på skriftlig anmodning fra minst en tredjedel av medlemmene.
§ 5.3 Dagsorden for ordinært Årsmøte skal inneholde:· Valg av møteleder
· Valg av referent
· Godkjenning av dagsorden
· Årsberetning
· Regnskap
· Budsjett
· Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
· Valg av styre for kommende år
· Innkomne saker
§ 5.4 Skriftlig innkalling med saksliste, valg komiteens innstilling og beskrivelse av innkomne forslag skal sendes til alle medlemmene minst to uker før årsmøtet finner sted.
§ 5.5 Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet skal leveres skriftlig og være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Det påligger styret å fremføre disse forslag og stemmer.
§ 6 STEMMEREGLER
§ 6.1 Alle tilstedeværende medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, eller som har fritak i henhold til § 4.3, har stemmerett.
§ 6.2 Ikke-tilstedeværende medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende, eller som har fritak i.h.t. § 4.3, år kan stemme i saker som står på sakslisten ved hjelp av fullmakt. Fullmakt kan enten sendes med et av de frammøtte medlemmer som kan stemme på medlemmets vegne, eller fullmakt kan leveres styret med beskjed om hvordan medlemmet vil stemme.
§ 6.3 Alle saker (unntatt vedtektsendringer) avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
§ 7 STYRET
§ 7.1 Styret er foreningens sentrale og utførende myndighet og har ansvar for at det i foreningen gjøres en aktiv innsats i samsvar med dens formål og vedtekter.
§ 7.2 Styret arbeider innen rammen av det godkjente budsjett og skal sørge for en ordentlig forretningsførsel.
§ 7.3 Styremedlemmene velges for en varighet av to år av gangen og tiltrer i det øyeblikk Årsmøtet heves.
Ved hvert årsmøte er halvparten av styret på valg.
§ 7.4 Styret skal lede foreningen fram til neste årsmøte, og har rett til å fatte bindende beslutninger.
§ 7.5 Styrets medlemmer skal være godkjente medlemmer av IPMS Norge. Ved utmeldelse eller ved eksklusjon vil styreverv oppheves.
§ 7.6 Styret skal bestå av følgende medlemmer:
· Formann
· Nestformann
· Sekretær
· Kasserer
§ 7.7 Det skal i tillegg velges et antall styremedlemmer, minimum ett – maksimum tre.
§ 7.8 Styret kan utnevne spesielle representanter og ansvarsområder etter behov, i og utenfor styret, f.eks.
· Redaktør for Limtuben
· Webredaktør/webmaster
· Kontaktperson mot lokalavdelinger
· Konkurranseleder
· Bibliotekar for foreningens bladarkiv
· Utenlandskontakt
· Bransjekontakt
§ 7.9 Styret utgjør selv foreningens valgkomité, og skal ha sin innstilling klar i henhold til § 5.4.
§ 8 VEDTEKTSENDRING
§ 8.1 Begrunnet forslag til vedtektsendringer kan fremmes av styret og ethvert medlem.
§ 8.2 Beslutning om vedtektsendring kan skje på årsmøtet, med 2/3 flertall.
§ 8.3 Forslag til vedtektsendring skal være meddelt medlemmene minst to uker før årsmøtet.
§ 8.4 Dersom det er nødvendig å endre vedtektene mellom årsmøtene skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
§ 9 OPPLØSNING
§ 9.1 Foreningen kan oppløses etter beslutning på to på hverandre følgende årsmøter, hvorav ett ordinært.
Beslutning skal da fattes om fordeling av foreningens aktiva.
§ 9.2 Foreningens aktiva kan ikke fordeles til medlemmer, men skal doneres til andre ideelle organisasjoner, museer eller lignende.
§ 10 LANDSKONKURRANSEN
§ 10.1 Styret i IPMS Norge står som arrangør av en årlig modellkonkurranse.
§ 10.2 Landskonkurransens regler og klasseinndeling fastsettes av styret i IPMS Norge slik styret finner det hensiktsmessig. Konkurransereglene bør i størst mulig grad være samstemte med reglene til andre nasjonale IPMS-foreninger.
§ 11 LOKALAVDELINGER
§ 11.1 Lokale grupper av IPMS-medlemmer kan, uansett størrelse, søke styret om registrering som lokalavdeling. Søknaden skal inneholde opplysninger om lokalavdelingens navn, området den regner med å dekke, samt korrespondanseadresse. Søknaden skal behandles av styret og lokalavdelingen vil motta skriftlig godkjennelse. Lokalavdelingen skal rette seg etter IPMS’ vedtekter.
§ 11.2 Godkjennelsen som lokalavdeling vil bli gitt for et bestemt geografisk område, og den er ikke personlig. Alle eksisterende eller fremtidige medlemmer innen lokalavdelingens geografiske område vil bli regnet som tilhørende lokalavdelingen.
§ 11.3 Dersom flere grupper ønsker å være lokalavdeling for samme eller overlappende område, vil styret i IPMS Norge avgjøre eventuelle grenselinjer i samråd med de aktuelle lokalavdelinger.
§ 11.4 Ingen gruppe kan fungere som lokalavdeling uten offisiell godkjennelse fra styret i IPMS Norge.
§ 11.5 Lokalavdelinger velger sitt eget styre, hvorav ett av styrets medlemmer skal fungere som kontaktperson overfor IPMS Norges hovedstyre.
§ 11.6 Lokalavdelinger skal levere årsmelding til IPMS Norges styre, innen 1. februar hvert år.
§ 11.7 Lokalavdelinger kan søke IPMS Norges styre om økonomisk støtte.
§ 11.8 Lokalavdelinger er selv ansvarlig for de utgivelser de produserer, f.eks. temahefter, newsletters, websider etc.
§ 11.9 Lokalavdelingens leder må være medlem av IPMS Norge. Videre bør 75% av medlemsmassen være medlem av IPMS Norge.
§ 12 SÆRINTERESSEGRUPPER
§ 12.1 Alle grupper av IPMS-medlemmer kan, uansett størrelse, søke styret om registrering som særinteressegruppe (SIG). Søknaden skal inneholde opplysninger om særinteressegruppens navn, interesseområde, samt korrespondanseadresse. Søknaden skal behandles av styret og gruppen vil motta skriftlig godkjennelse. Særinteressegruppen skal rette seg etter IPMS’ vedtekter.
§ 12.2 Godkjennelsen som særinteressegruppe vil bli gitt for et bestemt interesseområde uten geografisk tilknytning, og den er ikke personlig. Alle medlemmer av IPMS Norge, eller utenlandske IPMS avdelinger kan søke om medlemskap i særinteressegrupper.
§ 12.3 Ingen gruppe kan fungere som særinteressegruppe uten offisiell godkjennelse fra styret i IPMS Norge.
§ 12.4 Særinteressegrupper velger sin egen leder, som også skal fungere som kontaktperson overfor IPMS Norges styre.
§ 12.5 Særinteressegrupper skal levere årsregnskap og årsmelding til IPMS Norges styre, innen to uker før IPMS Norges Årsmøte.
§ 12.6 Særinteressegrupper kan søke IPMS Norges styre om økonomisk støtte.
§ 12.7 Særinteressegrupper er selv ansvarlig for de utgivelser de produserer, f.eks. temahefter, newsletters, websider etc.
§ 12.8 Særinteressegruppens leder må være medlem av IPMS Norge. Videre bør 75% av medlemsmassen være medlem av IPMS Norge.
§ 13 TILSLUTTEDE FORENINGER
§ 13.1 Andre modellklubber i Norge kan søke styret om registrering som tilsluttet forening. Søknaden skal inneholde opplysninger om foreningens navn, geografisk område, eventuelt interesseområde, samt korrespondanseadresse. Søknaden skal behandles av styret og foreningen vil motta skriftlig godkjennelse.
§ 13.2 Tilsluttede foreningers formål skal samsvare med IPMS Norges formål.
§ 13.3 Tilsluttede foreninger kan ikke søke IPMS Norges styre om økonomisk støtte.
§ 14 ASSOSIERT MEDLEMSKAP
§ 14.1 Assosiert medlemskap skal være tilgjengelig for produsenter og forhandlere av byggesett og tilbehør. Assosiert medlemskap gir vedkommende tilgang til å be om assistanse fra IPMS Norge i enhver sak der foreningen er kompetent til å gi det. Dersom det skulle medføre økonomiske utlegg for foreningen å utføre disse tjenester, skal disse dekkes av det assosierte medlemmet mot kostende.
§ 14.2 Grupper eller firmaer kan ikke assosieres til IPMS Norge uten godkjenning fra styret i IPMS Norge.
§ 14.3 Ansatte hos et assosiert medlem kan få medlemskap i foreningen på vanlige vilkår.
§ 14.4 Styret beslutter om assosiert medlemskap skal innvilges.
§ 15 EKSKLUSJON
§ 15.1 Medlemmer som benytter foreningens navn til egen vinning eller som på annen måte bringer vanry over eller bevisst handler til skade for IPMS Norge kan ekskluderes fra medlemskap i foreningen.
§ 15.2 Eksklusjon kan bare foretas på årsmøtet etter forutgående varsel fra styret til vedkommende.
§ 15.3 Eksklusjon skal meddeles årsmøtet som egen post på dagsorden.
§ 15.4 Styret kan, etter forutgående varsel fra styret og inntil eksklusjon behandles på årsmøtet, suspendere vedkommende medlem.
§ 16 TOLKNING OG TILLEMPING
§ 16.1 Styret har rett til å fatte beslutning om tolkning og tillemping av disse vedtektene.
§ 17 IVERKSETTELSE
§ 18.1 Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet, dersom ingen annen beslutning er fattet.