Personvernregler

IPMSNorge («oss», «vi» eller «våre») driver nettsiden www.ipmsnorge.org eller forum.ipmsnorge.org. Tapatalk
mobilapp kan også benyttes men er ikke en del av vår tjeneste.

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer for innsamling, bruk og avsløring av personopplysninger når
du bruker vår
Service og valgene du har knyttet til disse dataene.

Vi bruker dataene dine til å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke Tjenesten, godtar du samlingen og bruken av
informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernpolitikken, brukes
vilkårene i denne p
ersonvernspolitikken har de samme betydningen som i våre vilkår og betingelser.

Informasjonsinnsamling og bruk

Vi samler flere forskjellige typer informasjon til ulike formål for å tilby og forbedre vår Service til deg.

Typer data samlet

Personlig informasjon

Når du bruker vår Tjeneste eller registrerer / registrert som medlem av IPMS, kan vi be deg om å gi oss noen
personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg («Personlige data»).
Personlig identifiserbar informasjon kan inneholde, men er ikke begrenset til:

Epostadresse
Fornavn og etternavn
Telefonnummer
Adresse, Stat, Provins, Postnummer / Postnummer, By
Informasjonskapsler og bruksdata

Brukerdata

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker vår tjeneste eller når du får tilgang
til tjenesten ved eller via en mobil enhet («brukerdata»).

Disse bruksdataene kan inneholde informasjon som datamaskinens Internet Protocol-adresse (f.eks. IP-adresse),
nettlesertype, nettleserversjon, sidene i vår tjeneste som du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tid brukt på
disse sidene, unikt
enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til Tjenesten via eller via en mobil enhet, kan disse bruksdataene inneholde informasjon som
typen mobil enhet du bruker, den unike IDen til mobilenheten, mobilenhetens IP-adresse, mobiloperativsystemet
ditt, typen av
mobil nettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Sporings- og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten i vår tjeneste og holde visse
opplysninger.

Informasjonskapsler er filer med liten mengde data som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjons-
kapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten.
Sporteknologier som også brukes, er beacons,
tags og skript for å samle inn og spore informasjon og forbedre og analysere vår tjeneste.

Du kan instruere nettleseren din til å nekte alle informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel sendes.
Men hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke noen deler av tjenesten vår.

Eksempler på cookies vi bruker:

Session Cookies. Vi bruker Session Cookies til å betjene vår Service.
Preference Cookies. Vi bruker Preference Cookies for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.
Sikkerhetskaker. Vi bruker Security Cookies for sikkerhetsformål.

Bruk av data

IPMSNorge bruker de innsamlede dataene til forskjellige formål:

Å gi og vedlikeholde Tjenesten
Å varsle deg om endringer i vår Service
Å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i vår tjeneste når du velger å gjøre det
Å gi kundeservice og støtte
Å gi analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten
For å overvåke bruken av Tjenesten
Å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer

Overføring av data

Informasjonen din, inkludert Personopplysninger, kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner
som ligger utenfor din stat, provins, land eller annen myndighets jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan være
forskjellige enn de som er fra din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Norge og velger å gi informasjon til oss, vær oppmerksom på at vi overfører dataene,
inkludert Personopplysninger, til Norge og behandler det der.

Ditt samtykke til disse personvernreglene som du godtar kår du klikker på linken på siden når du besøker den,
etterfulgt av din innlevering av slik informasjon, representerer din avtale for denne overføringen.

IPMSNorge vil ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med
denne personvernreglene, og ingen overføring av dine personlige data vil finne sted til en organisasjon eller et
land med mindre det er tilstrekkelig kontroll på plass, inkludert sikkerheten til din
data og annen personlig informasjon.

Opplysning av data

Lovlige krav

IPMSNorge kan avsløre dine personopplysninger i god tro på at slik handling er nødvendig for å:

Å overholde en lovlig forpliktelse
For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til IPMSNorge
For å forhindre eller undersøke mulig feil i forbindelse med Tjenesten
For å beskytte den personlige sikkerhet for brukere av Tjenesten eller offentligheten
For å beskytte mot lovlig ansvar

 

Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over Internett, eller elektronisk
lagringsmetode, er 100% sikker.
Mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte dine
personlige data, kan vi ikke garantere den absolutte sikkerheten.

Tjenestetilbydere
 
Vi kan ansette tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner for å lette vår tjeneste («Service Providers»), for å levere tjenesten
på våre vegne, å utføre Service-relaterte tjenester eller å hjelpe oss med å analysere hvordan vår tjeneste brukes.
 
Disse tredjepartene har bare tilgang til dine personopplysninger for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er
forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke det til andre formål.
 
Analytics
 

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer nettstedstrafikk. Google
bruker dataene som samles inn for å spore og overvåke bruken av tjenesten vår.
Disse dataene deles med andre
Google-tjenester.
Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget
annonseringsnettverk.
    

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksis fra Google, kan du gå til websiden for personvern og vilkår for Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=no 

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke,
blir du sendt til den tredje partens nettsted.
Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår personvernreglene for
hvert nettsted du besøker.
 

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis for
tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Barns personvern

Vår tjeneste er også rettet mot barn under 18 år. Vi samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra alle
under 18 år. Hvis du er foreldre eller foresatte, og du er klar over at barna dine har gitt oss personopplysninger,
vennligst kontakt oss.
Hvis vi blir klar over at vi har samlet personopplysninger fra barn uten verifisering av foreldres
samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra våre servere.

Endringer i denne personvernpolitikken
 

Vi kan oppdatere våre personvernregler fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge inn de
nye personvernreglene på denne siden.
 

Vi vil gi deg beskjed via e-post og / eller en fremtredende varsel på vår tjeneste, før endringen blir effektiv.
 

Du anbefaler at du gjennomgår denne personvernreglene regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i disse
personvernreglene er effektive når de blir lagt ut på denne siden.

 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personvernreglene, vennligst kontakt oss:    

Ved e-post: post@ipmsnorge.org
    
Ved å besøke denne siden på vår hjemmeside: https://www.ipmsnorge.org/kontakt-oss/

 

***

 

IPMSNorge («us», «we», or «our») operates the www.ipmsnorge.org/forum.ipmsnorge.org  website. Tapatalk app can
also be used to access our service but is not covered under these rules.

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our
Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of
information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this
Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service or registering/registered as a IPMS member, we may ask you to provide us with certain
personally identifiable information that can be used to contact or identify you («Personal Data»). Personally
identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service or when you access the
Service by or through a mobile device («Usage Data»).

This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address),
browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time
spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When you access the Service by or through a mobile device, this Usage Data may include information such as the
type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile
*operating system, the type of mobile Internet browser you use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to
your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts
to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not
accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

IPMSNorge uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located
outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may
differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Norway and choose to provide information to us, please note that we transfer the data,
including Personal Data, to Norway and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to
that transfer.

IPMSNorge will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance
with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless
there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

IPMSNorge may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of IPMSNorge
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet,
or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect
your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service («Service Providers»), to provide the
Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not
to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website
  traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other
  Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising
  network.For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page:
 • https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be
directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party
sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does address children under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information
from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us
with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without
verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy
on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective
when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us: